yyyyyyyyyyyy

STT Tên hàng hóa Sàn giao dịch Ký quỹ (USD) Ký quỹ (VNĐ) Phí (VNĐ) Chi tiết đặc tả sản phẩm
1 Ngô CBOT 990 23,215,000 350,000 –    Độ lớn HĐ: 5,000 giạ/lot ~127 tấn–    Đơn vị giao dịch: cent/giạ
–    Bước giá: 0.25 cent/giạ
–    1 bước nhảy về giá KH sẽ lời/lỗ 50$
–    Tháng giao dịch: 3,5,7,9,12
–    Giờ giao dịch: + phiên 1: 07h00 – 19h45
– phiên 2: 20h30 – 01h20
2 Ngô mini CBOT 198 4,643,100 300,00 –    Độ lớn HĐ: 1,000 giạ/lot ~25,4 tấn–    Đơn vị giao dịch: cent/giạ
–    Bước giá: 0.125 cent/giạ
–    1 bước nhảy về giá KH sẽ lời/lỗ 10$
–    Tháng giao dịch: 3,5,7,9,12
–    Giờ giao dịch: + phiên 1: 07h00 – 19h45
– phiên 2: 20h30 – 01h45