Đặc tả các hợp đồng tương lai hàng hóa phái sinh tại sở Giao dịch Hàng Hóa Việt nam.

BẠC
HỢP ĐỒNG MÃ HỢP ĐỒNG SỞ GIAO DỊCH LIÊN THÔNG NGÀY THÔNG BÁO ĐẦU TIÊN NGÀY GIAO DỊCH CUỐI CÙNG
Xăng pha chế 06/2021 RBEM21 NYMEX 26/5/2021 26/5/2021
Xăng pha chế 05/2021 RBEK21 NYMEX 28/4/2021 28/4/2021
Xăng pha chế 04/2021 RBEJ21 NYMEX 29/3/2021 29/3/2021
Xăng pha chế 03/2021 RBEH21 NYMEX 24/2/2021 24/2/2021
Xăng pha chế 02/2021 RBEG21 NYMEX 27/1/2021 27/1/2021
Xăng pha chế 01/2021 RBEF21 NYMEX 29/12/2020 29/12/2020
Xăng pha chế 12/2020 RBEZ20 NYMEX 26/11/2010 26/11/2010
Xăng pha chế 11/2020 RBEX20 NYMEX 28/10/2020 28/10/2020
Xăng pha chế 10/2020 RBEV20 NYMEX 28/9/2020 28/9/2020
Xăng pha chế 09/2020 RBEU20 NYMEX 27/8/2020 27/8/2020
Xăng pha chế 08/2020 RBEQ20 NYMEX 29/7/2020 29/7/2020
Xăng pha chế 07/2020 RBEN20 NYMEX 26/6/2020 26/6/2020
BẠCH KIM
BÔNG