Lịch Đáo Hạn các hợp đồng tương lai hàng hóa phái sinh tại sở Giao dịch Hàng Hóa Việt nam.

BẠC
HỢP ĐỒNG MÃ HỢP ĐỒNG SỞ GIAO DỊCH LIÊN THÔNG NGÀY THÔNG BÁO ĐẦU TIÊN NGÀY GIAO DỊCH CUỐI CÙNG
Bạc 08/2021 SIEQ21 COMEX 30/07/2021 27/08/2021
Bạc 07/2022 SIEN22 COMEX 30/06/2022 27/07/2022
Bạc 05/2022 SIEK22 NYMEX 29/04/2022 26/05/2022
Bạc 03/2022 SIEH22 NYMEX 28/02/2022 29/03/2022
Bạc 01/2022 SIEF22 NYMEX 31/12/2021 27/01/2022
Bạc 12/2021 SIEZ21 COMEX 30/11/2021 29/12/2021
Bạc 09/2021 SIEU21 COMEX 31/08/2021 28/09/2021
Bạc 07/2021 SIEN21 COMEX 30/06/2021 28/07/2021

BẠCH KIM
HỢP ĐỒNG MÃ HỢP ĐỒNG SỞ GIAO DỊCH LIÊN THÔNG NGÀY THÔNG BÁO ĐẦU TIÊN NGÀY GIAO DỊCH CUỐI CÙNG
Bạch kim 04/2022 PLEJ22 NYMEX 31/03/2022 27/04/2022
Bạch kim 01/2022 PLEF22 NYMEX 31/12/2021 27/01/2022
Bạch kim 06/2021 PLEM21 NYMEX 28/05/2021 28/06/2021
Bạch kim 05/2021 PLEK21 NYMEX 30/04/2021 26/05/2021
Bạch kim 10/2021 PLEV21 NYMEX 30/09/2021 27/10/2021
Bạch kim 07/2021 PLEN21 NYMEX 30/06/2021 28/07/2021
Bạch kim 04/2021 PLEJ21 NYMEX 31/03/2021 28/04/2021
BÔNG SỢI
HỢP ĐỒNG MÃ HỢP ĐỒNG SỞ GIAO DỊCH LIÊN THÔNG NGÀY THÔNG BÁO ĐẦU TIÊN NGÀY GIAO DỊCH CUỐI CÙNG
Bông sợi 05/2022 CTEK22 ICE US 25/04/2022 06/05/2022
Bông sợi 03/2022 CTEH22 ICE US 22/02/2022 09/03/2022
Bông sợi 12/2021 CTEZ21 ICE US 23/11/2021 08/12/2021
Bông sợi 10/2021 CTEV21 ICE US 24/09/2021 07/10/2021
Bông sợi 07/2021 CTEN21 ICE US 24/06/2021 08/07/2021

CÀ PHÊ ARABICA
HỢP ĐỒNG MÃ HỢP ĐỒNG SỞ GIAO DỊCH LIÊN THÔNG NGÀY THÔNG BÁO ĐẦU TIÊN NGÀY GIAO DỊCH CUỐI CÙNG
Cà phê Arabica 05/2022 KCEK22 ICE US 21/04/2022 18/05/2022
Cà phê Arabica 03/2022 KCEH22 ICE US 17/02/2022 21/03/2022
Cà phê Arabica 12/2021 KCEZ21 ICE US 19/11/2021 20/12/2021
Cà phê Arabica 09/2021 KCEU21 ICE US 23/08/2021 20/09/2021
Cà phê Arabica 07/2021 KCEN21 ICE US 22/06/2021 20/07/2021

CÀ PHÊ ROBUSTA
HỢP ĐỒNG MÃ HỢP ĐỒNG SỞ GIAO DỊCH LIÊN THÔNG NGÀY THÔNG BÁO ĐẦU TIÊN NGÀY GIAO DỊCH CUỐI CÙNG
Cà phê Robusta 05/2022 LRCK22 ICE EU 26/04/2022 25/05/2022
Cà phê Robusta 03/2022 LRCH22 ICE EU 23/02/2022 25/03/2022
Cà phê Robusta 01/2022 LRCF22 ICE EU 28/12/2021 25/01/2022
Cà phê Robusta 11/2021 LRCX21 ICE EU 26/10/2021 24/11/2021
Cà phê Robusta 09/2021 LRCU21 ICE EU 25/08/2021 24/09/2021
Cà phê Robusta 07/2021 LRCN21 ICE EU 25/06/2021 26/07/2021

CA CAO
HỢP ĐỒNG MÃ HỢP ĐỒNG SỞ GIAO DỊCH LIÊN THÔNG NGÀY THÔNG BÁO ĐẦU TIÊN NGÀY GIAO DỊCH CUỐI CÙNG
Ca cao 05/2022 CCEK22 ICE US 18/04/2022 13/05/2022
Ca cao 03/2022 CCEH22 ICE US 14/02/2022 16/03/2022
Ca cao 12/2021 CCEZ21 ICE US 16/11/2021 15/12/2021
Ca cao 09/2021 CCEU21 ICE US 18/08/2021 15/09/2021
Cacao 07/2021 CCEN21 ICE US 17/06/2021 15/07/2021

CAO SU RSS3
HỢP ĐỒNG MÃ HỢP ĐỒNG SỞ GIAO DỊCH LIÊN THÔNG NGÀY THÔNG BÁO ĐẦU TIÊN NGÀY GIAO DỊCH CUỐI CÙNG
Cao su RSS3 07/2022 TRUN22 OSE 18/07/2022 25/07/2022
Cao su RSS3 06/2022 TRUM22 OSE 17/06/2022 24/06/2022
Cao su RSS3 05/2022 TRUK22 OSE 18/05/2022 25/05/2022
Cao su RSS3 04/2022 TRUJ22 OSE 15/04/2022 22/04/2022
Cao su RSS3 03/2022 TRUH22 OSE 18/03/2022 25/03/2022
Cao su RSS3 02/2022 TRUG22 OSE 14/02/2022 21/02/2022
Cao su RSS3 01/2022 TRUF22 OSE 18/01/2022 25/01/2022
Cao su RSS3 12/2021 TRUZ21 OSE 15/12/2021 22/12/2021
Cao su RSS3 11/2021 TRUX21 OSE 17/11/2021 24/11/2021
Cao su RSS3 10/2021 TRUV21 OSE 18/10/2021 25/10/2021
Cao su RSS3 09/2021 TRUU21 OSE 17/09/2021 24/09/2021
Cao su RSS3 08/2021 TRUQ21 OSE 18/08/2021 25/08/2021
Cao su RSS3 07/2021 TRUN21 OSE 19/07/2021 26/07/2021
Cao su RSS3 06/2021 TRUM21 OSE 17/06/2021 24/06/2021

CAO SU TSR20
HỢP ĐỒNG MÃ HỢP ĐỒNG SỞ GIAO DỊCH LIÊN THÔNG NGÀY THÔNG BÁO ĐẦU TIÊN NGÀY GIAO DỊCH CUỐI CÙNG
Cao su TSR20 07/2022 ZFTN22 SGX 30/06/2022 30/06/2022
Cao su TSR20 06/2022 ZFTM22 SGX 31/05/2022 31/05/2022
Cao su TSR20 05/2022 ZFTK22 SGX 29/04/2022 29/04/2022
Cao su TSR20 04/2022 ZFTJ22 SGX 31/03/2022 31/03/2022
Cao su TSR20 03/2022 ZFTH22 SGX 28/02/2022 28/02/2022
Cao su TSR20 02/2022 ZFTG22 SGX 31/01/2022 31/01/2022
Cao su TSR20 01/2022 ZFTF22 SGX 31/12/2021 31/12/2021
Cao su TSR20 12/2021 ZFTZ21 SGX 30/11/2021 30/11/2021
Cao su TSR20 11/2021 ZFTX21 SGX 29/10/2021 29/10/2021
Cao su TSR20 10/2021 ZFTV21 SGX 30/09/2021 30/09/2021
Cao su TSR20 09/2021 ZFTU21 SGX 31/08/2021 31/08/2021
Cao su TSR20 08/2021 ZFTQ21 SGX 29/07/2021 29/07/2021
Cao su TSR20 07/2021 ZFTN21 SGX 30/06/2021 30/06/2021

DẦU ĐẬU TƯƠNG
HỢP ĐỒNG MÃ HỢP ĐỒNG SỞ GIAO DỊCH LIÊN THÔNG NGÀY THÔNG BÁO ĐẦU TIÊN NGÀY GIAO DỊCH CUỐI CÙNG
Dầu đậu tương 05/2022 ZLEK22 CBOT 29/04/2022 13/05/2022
Dầu đậu tương 03/2022 ZLEH22 CBOT 28/02/2022 14/03/2022
Dầu đậu tương 01/2022 ZLEF22 CBOT 31/12/2021 14/01/2022
Dầu đậu tương 12/2021 ZLEZ21 CBOT 30/11/2021 14/12/2021
Dầu đậu tương 10/2021 ZLEV21 CBOT 30/09/2021 14/10/2021
Dầu đậu tương 07/2021 ZLEN21 CBOT 30/06/2021 14/07/2021
Dầu đậu tương 09/2021 ZLEU21 CBOT 31/08/2021 14/09/2021
Dầu đậu tương 08/2021 ZLEQ21 CBOT 30/07/2021 13/08/2021

ĐẬU TƯƠNG
HỢP ĐỒNG MÃ HỢP ĐỒNG SỞ GIAO DỊCH LIÊN THÔNG NGÀY THÔNG BÁO ĐẦU TIÊN NGÀY GIAO DỊCH CUỐI CÙNG
Đậu tương 05/2022 ZSEK22 CBOT 29/04/2022 13/05/2022
Đậu tương 03/2022 ZSEH22 CBOT 28/02/2022 14/03/2022
Đậu tương 01/2022 ZSEF22 CBOT 31/12/2021 14/01/2022
Đậu tương 11/2021 ZSEX21 CBOT 29/10/2021 12/11/2021
Đậu tương 07/2021 ZSEN21 CBOT 30/06/2021 14/07/2021
Đậu tương 09/2021 ZSEU21 CBOT 31/08/2021 14/09/2021
Đậu tương 08/2021 ZSEQ21 CBOT 30/07/2021 13/08/2021

ĐẬU TƯƠNG MINI
HỢP ĐỒNG MÃ HỢP ĐỒNG SỞ GIAO DỊCH LIÊN THÔNG NGÀY THÔNG BÁO ĐẦU TIÊN NGÀY GIAO DỊCH CUỐI CÙNG
Đậu tương mini 05/2022 XBK22 CBOT 29/04/2022 13/05/2022
Đậu tương mini 03/2022 XBH22 CBOT 28/02/2022 14/03/2022
Đậu tương mini 01/2022 XBF22 CBOT 31/12/2021 14/01/2022
Đậu tương mini 11/2021 XBX21 CBOT 29/10/2021 12/11/2021
Đậu tương mini 07/2021 XBN21 CBOT 30/06/2021 14/07/2021
Đậu tương mini 09/2021 XBU21 CBOT 31/08/2021 13/09/2021
Đậu tương mini 08/2021 XBQ21 CBOT 30/07/2021 13/08/2021

ĐỒNG
HỢP ĐỒNG MÃ HỢP ĐỒNG SỞ GIAO DỊCH LIÊN THÔNG NGÀY THÔNG BÁO ĐẦU TIÊN NGÀY GIAO DỊCH CUỐI CÙNG
Đồng 07/2022 CPEN22 COMEX 30/06/2022 27/07/2022
Đồng 06/2022 CPEM22 COMEX 31/05/2022 28/06/2022
Đồng 05/2022 CPEK22 COMEX 28/04/2022 26/05/2022
Đồng 04/2022 CPEJ22 COMEX 31/03/2022 29/04/2022
Đồng 03/2022 CPEH22 COMEX 28/02/2022 29/03/2022
Đồng 02/2022 CPEG22 COMEX 31/01/2022 24/02/2022
Đồng 01/2022 CPEF22 COMEX 31/12/2021 27/01/2022
Đồng 12/2021 CPEZ21 COMEX 30/11/2021 29/12/2021
Đồng 11/2021 CPEX21 COMEX 29/10/2021 26/11/2021
Đồng 10/2021 CPEV21 COMEX 30/09/2021 27/10/2021
Đồng 08/2021 CPEQ21 COMEX 30/07/2021 27/08/2021
Đồng 12/2021 CPEZ21 COMEX 30/11/2021 29/12/2021
Đồng 09/2021 CPEU21 COMEX 31/08/2021 28/09/2021
Đồng 07/2021 CPEN21 COMEX 30/06/2021 28/07/2021

ĐƯỜNG
HỢP ĐỒNG MÃ HỢP ĐỒNG SỞ GIAO DỊCH LIÊN THÔNG NGÀY THÔNG BÁO ĐẦU TIÊN NGÀY GIAO DỊCH CUỐI CÙNG
Đường 05/2022 SBEK22 ICE US 29/04/2022 29/04/2022
Đường 03/2022 SBEH22 ICE US 28/02/2022 28/02/2022
Đường 07/2021 SBEN21 ICE US 30/06/2021 30/06/2021
Đường 10/2021 SBEV21 ICE US 30/09/2021 30/09/2021

KHÔ ĐẬU TƯƠNG
HỢP ĐỒNG MÃ HỢP ĐỒNG SỞ GIAO DỊCH LIÊN THÔNG NGÀY THÔNG BÁO ĐẦU TIÊN NGÀY GIAO DỊCH CUỐI CÙNG
Khô đậu tương 05/2022 ZMEK22 CBOT 29/04/2022 13/05/2022
Khô đậu tương 03/2022 ZMEH22 CBOT 28/02/2022 14/03/2022
Khô đậu tương 01/2022 ZMEF22 CBOT 31/12/2021 14/01/2022
Khô đậu tương 10/2021 ZMEV21 CBOT 30/09/2021 14/10/2021
Khô đậu tương 12/2021 ZMEZ21 CBOT 30/11/2021 14/12/2021
Khô đậu tương 07/2021 ZMEN21 CBOT 30/06/2021 14/07/2021
Khô đậu tương 09/2021 ZMEU21 CBOT 31/08/2021 14/09/2021
Khô đậu tương 08/2021 ZMEQ21 CBOT 30/07/2021 13/08/2021

LÚA MÌ
HỢP ĐỒNG MÃ HỢP ĐỒNG SỞ GIAO DỊCH LIÊN THÔNG NGÀY THÔNG BÁO ĐẦU TIÊN NGÀY GIAO DỊCH CUỐI CÙNG
Lúa mì 05/2022 ZWAK22 CBOT 29/04/2022 13/05/2022
Lúa mì 03/2022 ZWAH22 CBOT 28/02/2022 14/03/2022
Lúa mì 12/2021 ZWAZ21 CBOT 30/11/2021 14/12/2021
Lúa mì 07/2021 ZWAN21 CBOT` 30/06/2021 14/07/2021
Lúa mì 09/2021 ZWAU21 CBOT 31/08/2021 14/09/2021

LÚA MÌ MINI
HỢP ĐỒNG MÃ HỢP ĐỒNG SỞ GIAO DỊCH LIÊN THÔNG NGÀY THÔNG BÁO ĐẦU TIÊN NGÀY GIAO DỊCH CUỐI CÙNG
Lúa mì mini 05/2022 XWK22 CBOT 29/04/2022 13/05/2022
Lúa mì mini 03/2022 XWH22 CBOT 28/02/2022 14/03/2022
Lúa mì mini 12/2021 XWZ21 CBOT 30/11/2021 14/12/2021
Lúa mì mini 07/2021 XWN21 CBOT 30/06/2021 14/07/2021
Lúa mì mini 09/2021 XWU21 CBOT 31/08/2021 14/09/2021

NGÔ
HỢP ĐỒNG MÃ HỢP ĐỒNG SỞ GIAO DỊCH LIÊN THÔNG NGÀY THÔNG BÁO ĐẦU TIÊN NGÀY GIAO DỊCH CUỐI CÙNG
Ngô 05/2022 ZCEK22 CBOT 29/04/2022 13/05/2022
Ngô 03/2022 ZCEH22 CBOT 28/02/2022 14/03/2022
Ngô 12/2021 ZCEZ21 CBOT 30/11/2021 14/12/2021
Ngô 07/2021 ZCEN21 CBOT 30/06/2021 14/07/2021
Ngô 09/2021 ZCEU21 CBOT 31/08/2021 14/09/2021

NGÔ MINI
HỢP ĐỒNG MÃ HỢP ĐỒNG SỞ GIAO DỊCH LIÊN THÔNG NGÀY THÔNG BÁO ĐẦU TIÊN NGÀY GIAO DỊCH CUỐI CÙNG
Ngô mini 05/2022 XCK22 CBOT 29/04/2022 13/05/2022
Ngô mini 03/2022 XCH22 CBOT 28/02/2022 14/03/2022
Ngô mini 12/2021 XCZ21 CBOT 30/11/2021 14/12/2021
Ngô mini 07/2021 XCN21 CBOT 30/06/2021 14/07/2021
Ngô mini 09/2021 XCU21 CBOT 31/08/2021 14/09/2021

QUẶNG SẮT
HỢP ĐỒNG MÃ HỢP ĐỒNG SỞ GIAO DỊCH LIÊN THÔNG NGÀY THÔNG BÁO ĐẦU TIÊN NGÀY GIAO DỊCH CUỐI CÙNG
Quặng sắt 07/2022 FEFN22 SGX 29/07/2022 29/07/2022
Quặng sắt 06/2022 FEFM22 SGX 30/06/2022 30/06/2022
Quặng sắt 05/2022 FEFK22 SGX 31/05/2022 31/05/2022
Quặng sắt 04/2022 FEFJ22 SGX 29/04/2022 29/04/2022
Quặng sắt 03/2022 FEFH22 SGX 31/03/2022 31/03/2022
Quặng sắt 02/2022 FEFG22 SGX 28/02/2022 28/02/2022
Quặng sắt 01/2022 FEFF22 SGX 31/01/2022 31/01/2022
Quặng sắt 12/2021 FEFZ21 SGX 31/12/2021 31/12/2021
Quặng sắt 11/2021 FEFX21 SGX 30/11/2021 30/11/2021
Quặng sắt 10/2021 FEFV21 SGX 29/10/2021 29/10/2021
Quặng sắt 09/2021 FEFU21 SGX 30/09/2021 30/09/2021
Quặng sắt 08/2021 FEFQ21 SGX 31/08/2021 31/08/2021
Quặng sắt 07/2021 FEFN21 SGX 30/07/2021 30/07/2021
Quặng sắt 06/2021 FEFM21 SGX 30/06/2021 30/06/2021
DẦU BRENT
HỢP ĐỒNG MÃ HỢP ĐỒNG SỞ GIAO DỊCH LIÊN THÔNG NGÀY THÔNG BÁO ĐẦU TIÊN NGÀY GIAO DỊCH CUỐI CÙNG
Dầu Brent 07/2022 QON22 ICE EU 31/05/2022 31/05/2022
Dầu Brent 05/2022 QOK22 ICE EU 29/03/2022 31/03/2022
Dầu Brent 04/2022 QOJ22 ICE EU 24/02/2022 28/02/2022
Dầu Brent 03/2022 QOH22 ICE EU 27/01/2022 31/01/2022
Dầu Brent 02/2022 QOG22 ICE EU 28/12/2021 30/12/2021
Dầu Brent 01/2022 QOF22 ICE EU 26/11/2021 30/11/2021
Dầu Brent 12/2021 QOZ21 ICE EU 27/10/2021 29/10/2021
Dầu Brent 11/2021 QOX21 ICE EU 28/09/2021 30/09/2021
Dầu Brent 10/2021 QOV21 ICE EU 27/08/2021 31/08/2021
Dầu Brent 09/2021 QOU21 ICE EU 28/07/2021 30/07/2021
Dầu Brent 08/2021 QOQ21 ICE EU 28/06/2021 30/06/2021
DẦU WTI
HỢP ĐỒNG MÃ HỢP ĐỒNG SỞ GIAO DỊCH LIÊN THÔNG NGÀY THÔNG BÁO ĐẦU TIÊN NGÀY GIAO DỊCH CUỐI CÙNG
Dầu WTI 06/2022 CLEM22 NYMEX 20/05/2022 24/05/2022
Dầu WTI 05/2022 CLEK22 NYMEX 18/04/2022 20/04/2022
Dầu WTI 04/2022 CLEJ22 NYMEX 18/03/2022 22/03/2022
Dầu WTI 03/2022 CLEH22 NYMEX 18/02/2022 22/02/2022
Dầu WTI 02/2022 CLEG22 NYMEX 18/01/2022 20/01/2022
Dầu WTI 01/2022 CLEF22 NYMEX 16/12/2021 20/12/2021
Dầu WTI 12/2021 CLEZ21 NYMEX 17/11/2021 19/11/2021
Dầu WTI 11/2021 CLEX21 NYMEX 18/10/2021 20/10/2021
Dầu WTI 10/2021 CLEV21 NYMEX 17/09/2021 21/09/2021
Dầu WTI 09/2021 CLEU21 NYMEX 18/08/2021 20/08/2021
Dầu WTI 08/2021 CLEQ21 NYMEX 16/07/2021 20/07/2021
Dầu WTI 07/2021 CLEN21 NYMEX 18/06/2021 22/06/2021
DẦU WTI MINI
HỢP ĐỒNG MÃ HỢP ĐỒNG SỞ GIAO DỊCH LIÊN THÔNG NGÀY THÔNG BÁO ĐẦU TIÊN NGÀY GIAO DỊCH CUỐI CÙNG
Dầu WTI mini 06/2022 NQMM22 NYMEX 17/05/2022 19/05/2022
Dầu WTI mini 05/2022 NQMK22 NYMEX 15/04/2022 19/04/2022
Dầu WTI mini 04/2022 NQMJ22 NYMEX 17/03/2022 21/03/2022
Dầu WTI mini 03/2022 NQMH22 NYMEX 16/02/2022 18/02/2022
Dầu WTI mini 02/2022 NQMG22 NYMEX 17/01/2022 19/01/2022
Dầu WTI mini 01/2022 NQMF22 NYMEX 15/12/2021 17/12/2021
Dầu WTI mini 12/2021 NQMZ21 NYMEX 16/11/2021 18/11/2021
Dầu WTI mini 11/2021 NQMX21 NYMEX 15/10/2021 19/10/2021
Dầu WTI mini 10/2021 NQMV21 NYMEX 16/09/2021 20/09/2021
Dầu WTI mini 09/2021 NQMU21 NYMEX 17/08/2021 19/08/2021
Dầu WTI mini 08/2021 NQMQ21 NYMEX 15/07/2021 19/07/2021
Dầu WTI mini 07/2021 NQMN21 NYMEX 17/06/2021 21/06/2021
Dầu WTI mini 06/2021 NQMM21 NYMEX 17/05/2021 19/05/2021
DẦU WTI MINI
HỢP ĐỒNG MÃ HỢP ĐỒNG SỞ GIAO DỊCH LIÊN THÔNG NGÀY THÔNG BÁO ĐẦU TIÊN NGÀY GIAO DỊCH CUỐI CÙNG
Dầu WTI mini 06/2022 NQMM22 NYMEX 17/05/2022 19/05/2022
Dầu WTI mini 05/2022 NQMK22 NYMEX 15/04/2022 19/04/2022
Dầu WTI mini 04/2022 NQMJ22 NYMEX 17/03/2022 21/03/2022
Dầu WTI mini 03/2022 NQMH22 NYMEX 16/02/2022 18/02/2022
Dầu WTI mini 02/2022 NQMG22 NYMEX 17/01/2022 19/01/2022
Dầu WTI mini 01/2022 NQMF22 NYMEX 15/12/2021 17/12/2021
Dầu WTI mini 12/2021 NQMZ21 NYMEX 16/11/2021 18/11/2021
Dầu WTI mini 11/2021 NQMX21 NYMEX 15/10/2021 19/10/2021
Dầu WTI mini 10/2021 NQMV21 NYMEX 16/09/2021 20/09/2021
Dầu WTI mini 09/2021 NQMU21 NYMEX 17/08/2021 19/08/2021
Dầu WTI mini 08/2021 NQMQ21 NYMEX 15/07/2021 19/07/2021
Dầu WTI mini 07/2021 NQMN21 NYMEX 17/06/2021 21/06/2021
Dầu WTI mini 06/2021 NQMM21 NYMEX 17/05/2021 19/05/2021
DẦU ÍT LƯU HUỲNH
HỢP ĐỒNG MÃ HỢP ĐỒNG SỞ GIAO DỊCH LIÊN THÔNG NGÀY THÔNG BÁO ĐẦU TIÊN NGÀY GIAO DỊCH CUỐI CÙNG
Dầu ít lưu huỳnh 05/2022 QPK22 ICE EU 10/05/2022 12/05/2022
Dầu ít lưu huỳnh 04/2022 QPJ22 ICE EU 08/04/2022 12/04/2022
Dầu ít lưu huỳnh 03/2022 QPH22 ICE EU 08/03/2022 10/03/2022
Dầu ít lưu huỳnh 02/2022 QPG22 ICE EU 08/02/2022 10/02/2022
Dầu ít lưu huỳnh 01/2022 QPF22 ICE EU 10/01/2022 12/01/2022
Dầu ít lưu huỳnh 12/2021 QPZ21 ICE EU 08/12/2021 10/12/2021
Dầu ít lưu huỳnh 11/2021 QPX21 ICE EU 09/11/2021 11/11/2021
Dầu ít lưu huỳnh 10/2021 QPV21 ICE EU 08/10/2021 12/10/2021
Dầu ít lưu huỳnh 09/2021 QPU21 ICE EU 08/09/2021 10/09/2021
Dầu ít lưu huỳnh 08/2021 QPQ21 ICE EU 10/08/2021 12/08/2021
Dầu ít lưu huỳnh 07/2021 QPN21 ICE EU 08/07/2021 12/07/2021
Dầu ít lưu huỳnh 06/2021 QPM21 ICE EU 08/06/2021 10/06/2021
KHÍ TỰ NHIÊN
HỢP ĐỒNG MÃ HỢP ĐỒNG SỞ GIAO DỊCH LIÊN THÔNG NGÀY THÔNG BÁO ĐẦU TIÊN NGÀY GIAO DỊCH CUỐI CÙNG
Khí tự nhiên 06/2022 NGEM22 NYMEX 27/5/2022 27/5/2022
Khí tự nhiên 05/2022 NGEK22 NYMEX 25/04/2022 27/04/2022
Khí tự nhiên 04/2022 NGEJ22 NYMEX 25/03/2022 29/03/2022
Khí tự nhiên 03/2022 NGEH22 NYMEX 22/02/2022 24/02/2022
Khí tự nhiên 02/2022 NGEG22 NYMEX 25/01/2022 27/01/2022
Khí tự nhiên 01/2022 NGEF22 NYMEX 27/12/2021 29/12/2021
Khí tự nhiên 12/2021 NGEZ21 NYMEX 24/11/2021 26/11/2021
Khí tự nhiên 11/2021 NGEX21 NYMEX 25/10/2021 27/10/2021
Khí tự nhiên 10/2021 NGEV21 NYMEX 24/09/2021 28/09/2021
Khí tự nhiên 09/2021 NGEU21 NYMEX 25/08/2021 27/08/2021
Khí tự nhiên 08/2021 NGEQ21 NYMEX 26/07/2021 28/07/2021
Khí tự nhiên 07/2021 NGEN21 NYMEX 24/06/2021 28/06/2021
XĂNG PHA CHẾ
HỢP ĐỒNG MÃ HỢP ĐỒNG SỞ GIAO DỊCH LIÊN THÔNG NGÀY THÔNG BÁO ĐẦU TIÊN NGÀY GIAO DỊCH CUỐI CÙNG
Xăng pha chế 06/2022 RBEM22 NYMEX 31/05/2022 02/06/2022
Xăng pha chế 05/2022 RBEK22 NYMEX 27/04/2022 29/04/2022
Xăng pha chế 04/2022 RBEJ22 NYMEX 29/03/2022 31/03/2022
Xăng pha chế 03/2022 RBEH22 NYMEX 24/02/2022 28/02/2022
Xăng pha chế 02/2022 RBEG22 NYMEX 27/01/2022 31/01/2022
Xăng pha chế 01/2022 RBEF22 NYMEX 29/12/2021 31/12/2021
Xăng pha chế 12/2021 RBEZ21 NYMEX 26/11/2021 30/11/2021
Xăng pha chế 11/2021 RBEX21 NYMEX 27/10/2021 29/10/2021
Xăng pha chế 10/2021 RBEV21 NYMEX 28/09/2021 30/09/2021
Xăng pha chế 09/2021 RBEU21 NYMEX 27/08/2021 31/08/2021
Xăng pha chế 08/2021 RBEQ21 NYMEX 28/07/2021 30/07/2021
Xăng pha chế 07/2021 RBEN21 NYMEX 28/06/2021 30/06/2021
Xăng pha chế 06/2021 RBEM21 NYMEX 26/05/2021 28/05/2021
Xăng pha chế 05/2021 RBEK21 NYMEX 28/04/2021 30/04/2021
Xăng pha chế 04/2021 RBEJ21 NYMEX 29/03/2021 31/03/2021
DẦU CỌ THÔ
HỢP ĐỒNG MÃ HỢP ĐỒNG SỞ GIAO DỊCH LIÊN THÔNG NGÀY THÔNG BÁO ĐẦU TIÊN NGÀY GIAO DỊCH CUỐI CÙNG
Dầu cọ thô 01/2022 MPOF22 BMDX 31/12/2021 14/01/2022
Dầu cọ thô 12/2021 MPOZ21 BMDX 30/11/2021 15/12/2021
Dầu cọ thô 11/2021 MPOX21 BMDX 29/10/2021 15/11/2021
Dầu cọ thô 10/2021 MPOV21 BMDX 30/09/2021 15/10/2021
Dầu cọ thô 09/2021 MPOU21 BMDX 31/08/2021 15/09/2021
Dầu cọ thô 08/2021 MPOQ21 BMDX 30/07/2021 13/08/2021
Dầu cọ thô 07/2021 MPON21 BMDX 30/06/2021 15/07/2021

Liên hệ hotline 0339.337.337, email ngodungglc@gmail.com hoặc đăng ký trực tuyến để nhận tài khoản và thêm vào Room.

  • Đăng ký tài khoản bằng cách chọn ĐĂNG KÝ và nhập thông tin
  • Nhận tài khoản demo trong email đăng ký trong vòng 30 phút
  • Tải phần mềm  và cài trên máy tính
  • Bắt đầu giao dịch bằng phân tích, kết nối Zalo, Telegram để nhận phân tích, khuyến nghị hàng ngày.-