Kính gửi: Quý Khách hàng,

Gia Cát Lợi gửi đến Quý anh chị thông báo từ Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV), Thông báo số 11/TB/MXV về việc nghỉ giao dịch một số sản phẩm từ ngày 11-15.02.2021

Đề nghị Quý anh chị lưu ý về lịch này.